Lịch trình Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Thái Bình

Thứ bảy - 05/01/2019 22:46

Lịch trình Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Thái Bình

Lịch trình Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Thái Bình _ II. THÁNH LỄ TẠ ƠN và NHẬN GIÁO XỨ theo lịch trình sau:

Thông báo của Văn phòng Toà Giám mục Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.

 

 GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC 

Tháng 01/2019 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH

  1. Chúa nhật, ngày 06/01/2019:

 • Các cha chia tay giáo dân và giáo dân cám ơn các Cha  

 • Bàn giao sổ sách cho Ban Hội Đồng Giáo Xứ (Mẫu bàn giao)

  2. Thứ hai, ngày 07/01/2019

Tất cả chuyển xứ (buổi sáng)

 

II. THÁNH LỄ TẠ ƠN và NHẬN GIÁO XỨ theo lịch trình sau:

  1.   Đức Cha Giáo phận: 

 • Ngày 8/01/2019

9g00 sáng : Gx. Đền thánh Bác Trạch (chánh xứ: Cha Vinhsơn Vũ Văn Hướng)

Các cha trong hạt về dự và giới thiệu cha quản hạt mới

4g00 chiều : Gx. An Lập (chánh xứ: Cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh)

Các cha trong hạt về dự và giới thiệu cha quản hạt mới

 

 • Ngày 9/01/2019

9g00 sáng : Gx. Đền thánh Đông Phú (chánh xứ: Cha Đaminh Trương Văn Thụy)

4g00 chiều: Gx. Đồng Quan (chánh xứ: Cha Luca Nguyễn Văn Định)

 

  2.   Cha tổng Đại Diện Phanxicô Átsidi Nguyễn Tiến Tám chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

09g00 sáng : Gx. Truyền Tin (chánh xứ: Cha Giêrônimô Trần Văn Ngữ)

4g00 chiều : Gx. Dương cước (chánh xứ: Cha Tôma Trần Thanh Tâm)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thanh Châu (chánh xứ: Cha Giuse Đinh Xuân Ngọc)

4g00 chiều : Gx. Phú Giáo (chánh xứ: Cha Đaminh Vũ Văn Thiêm)

 

  3.   Cha Giám đốc ĐCV Đaminh Đặng Văn Cầu chủ tế và giảng lễ: 

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Lương Đống (quản nhiệm: Cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳ)

4g00 chiều : Gx. Lai Ổn (quản nhiệm: Cha Giuse Lê Xuân Hiệp, OP)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng: Gx. Giáo Lạc (quản nhiệm: Cha Micae Phạm Văn Tuân, CRM)

4g00 chiều: Gx. Hữu Tiệm (quản nhiệm: Cha Giuse Đặng Văn Hậu)

 

  4.   Cha Dom. Nguyễn Văn Thao chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Nam Biên (Chánh xứ: Cha Vinhsơn Trần Văn Hùng)

4g00 chiều : Gx. Tân Châu (Chánh xứ: Cha Vinhsơn Trịnh Xuân Phong)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Kim Châu (quản nhiệm: Cha Giuse-Tuân M. Mai Văn Chung, CRM)

4g00 chiều : Gx. Thục Thiện (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Xuân Ứng)

 

  5.   Cha Vinh sơn Vũ Văn Hướng chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Nam Thái (chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Hữu Tuân)

4g00 chiều : Gx. Lạc Thành (chánh xứ: Cha Đaminh Đặng Hữu Nghị)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Bạch Long (quản nhiệm: Cha Giuse Phạm Văn Chức)

4g00 chiều : Gx. Quan Cao (quản nhiệm: Cha Phanxicô Đinh Văn Trí)

 

  6.   Cha Giuse Trịnh Tiến Thành chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thất Sự (quản nhiệm: Cha Anphongsô M. Lương Văn Tương, CRM)

4g00 chiều : Gx. Minh Nghĩa (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Văn Cẩm, OP)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thân Thượng (quản nhiệm: Cha Giuse Nguyễn Đình Huynh)

4g00 chiều : Gx. Văn Lăng (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Xuân Hùng)

 

  7.   Cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Phú Lạc (chánh xứ: Cha Giuse Đỗ Trọng Huy)

4g00 chiều : Gx. Duyên Tục (quản nhiệm: Cha Đaminh Phạm Thành Thạo)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Giáo Khu An Thái, Gx Nam Lỗ (Cha Batôlômêô Vũ Quý Cường, CRM)

4g00 chiều : Gx. Chấp Trung (quản nhiệm: Cha Đaminh M. Vũ Văn Thái, CRM)

 

  8.   Cha Giuse Phạm Văn Thiện chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Trung Châu (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Duy Thể)

4g00 chiều : Gx. Ngô Xá (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Xuân Hiền)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Hạ Lễ (quản nhiệm: Cha Phêrô Chu Duy Mạc)

4g00 chiều : Gx. Vĩnh Phúc (quản nhiệm: Cha Gioan Bosco Cao Thọ Hùng CRM)

 

  9.   Cha Fx. Ngô Văn Toan chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Hoàng Xá (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Văn Thụ)

4g00 chiều : Gx. Đông A (quản nhiệm: Cha Giuse Nguyễn Văn Triển)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. An Lạc (quản nhiệm: Cha Giuse Bùi Văn Phương)

400 chiều : Gx. Trung Thành (quản nhiệm: Cha Vinhsơn Đỗ Văn Hà)

 

  10.  Cha GB. Đỗ Bá Dương chủ tế và giảng lễ: 

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thiên Lộc (quản nhiệm : Cha Vinhsơn Phạm Quốc Dũng, CRM)

4g00 chiều : Gx. Bích Du (quản nhiệm: Cha Tôma Trần Xuân Đại)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Minh Đức (quản nhiệm : Cha Giuse Lê Xuân Hiệp, OP)

4g00 chiều : Gx. Đại Điền (quản nhiệm: Cha Antôn Nguyễn Văn Hiện)

 

  11.   Cha Phêrô Đinh Văn Hùng chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Tần Nhẫn (quản nhiệm: Cha Giuse Dương Văn Hiếu)

4g00 chiều : Gx. Võng Phan (quản nhiệm: Cha Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Đan Chàng (quản nhiệm: Cha Đaminh Nguyễn Văn Bảng)

4g00 chiều : Gx. Phương Bồ (quản nhiệm: Cha Đaminh Đặng Thái Phúc)

 

III. DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN

STT

Tên thánh và họ

TÊN

Chức vụ

Xứ Mới

1.              

Cha Dom. Nguyễn Văn 

BẢNG

quản nhiệm

Đan Chàng 

2.              

Cha Giuse Phạm Đức 

BÌNH

phụ tá

Cổ Việt

3.              

Cha Pet. Ver. Trần Văn 

CẨM OP

quản nhiệm

Minh Nghĩa

4.              

Cha Giuse Phạm Văn 

CHỨC

quản nhiệm

Bạch Long

5.              

Cha Giuse-Tuân Maria Mai Văn 

CHUNG CRM

quản nhiệm

Kim Châu

6.              

Cha Batôlômêô Maria Vũ Quí 

CƯỜNG CRM

quản nhiệm

Giáo khu An Thái, Gx Nam Lỗ

7.              

Cha Toma Trần Xuân 

ĐẠI

quản nhiệm

Bích Du

8.              

Cha Luca Nguyễn Văn 

ĐỊNH

chánh xứ

Đồng Quan

9.              

Cha Vinc. P. Phạm Quốc 

DŨNG CRM

quản nhiệm

Thiên Lộc

10.           

Cha Vinc. Đỗ Văn 

quản nhiệm

Trung Thành

11.           

Cha Giuse Đặng Văn 

HẬU

quản nhiệm

Hữu Tiệm 

12.           

Cha Pet. Trần Xuân

HIỀN

quản nhiệm

Ngô Xá

13.           

Cha Ant. Nguyễn Văn 

HIỆN

quản nhiệm

Đại Điền

14.           

Cha Giuse Lê Xuân 

HIỆP OP

quản nhiệm

Lai Ổn

15.           

Cha Giuse Dương Văn 

HIẾU

quản nhiệm

Tần Nhẫn

16.           

Cha Gier. Nguyễn Ngọc 

HINH

chánh xứ

An Lập

17.           

Cha Vinc. Nguyễn Quốc 

HOÀN

quản nhiệm

Võng Phan 

18.           

Cha Giuse Trần Xuân 

HÙNG

quản nhiệm

Văn Lăng

19.           

Cha Vinc. Trần Văn 

HÙNG

chánh xứ

Nam Biên

20.           

Cha Gio.Bosco Cao Thọ 

HÙNG, CRM

quản nhiệm

Vĩnh Phúc 

21.           

Cha Vinc. Vũ Văn 

HƯỚNG

chánh xứ

Bắc Trạch

22.           

Cha Giuse  Đỗ Trọng 

HUY

chánh xứ

Phú Lạc

23.           

Cha Giuse Nguyễn Đình 

HUYNH

quản nhiệm

Thân Thượng

24.           

Cha Gioan Maria Đặng Đăng 

KHOA CRM

quản nhiệm

Minh Đức + Ninh Cù

25.           

Cha Phêrô. Chu Duy 

MẠC

quản nhiệm

Hạ Lễ

26.           

Cha Đaminh Đặng Hữu 

NGHỊ

chánh xứ

Lạc Thành

27.           

Cha Giuse Đinh Xuân 

NGỌC

chánh xứ

Thanh Châu

28.           

Cha Hier. Nguyễn Văn 

NGỮ

chánh xứ

Truyền Tin

29.           

Cha Vinc. Trịnh Xuân 

PHONG

chánh xứ

Tân Châu

30.           

Cha Dom. Đặng Thái 

PHÚC

quản nhiệm

Phương Bồ

31.           

Cha Giuse Bùi Văn 

PHƯƠNG

quản nhiệm

An Lạc + Trung Tâm LCTX 

32.           

Cha Phêrô Nguyễn Văn 

QUỲ

quản nhiệm

Lương Đống

33.           

Cha Giuse Trần Thanh 

TÂM

chánh xứ

Dương Cước

34.           

Cha Đaminh Maria Vũ Văn 

THÁI CRM

quản nhiệm

Chấp Trung

35.           

Cha Dom. Phạm Thành 

THẠO

quản nhiệm

Duyên Tục

36.           

Cha Pet. Trần Duy 

THỂ

quản nhiệm

Trung Châu

37.           

Cha Đaminh Vũ Văn 

THIÊM

chánh xứ

Phú Giáo

38.           

Cha Giuse Trần Văn 

THỤ

quản nhiệm

Hoàng Xá

39.           

Cha Đaminh Trương Văn 

THỤY

chánh xứ

Đông Phú

40.           

Cha Fx. Đinh Văn 

TRÍ

quản nhiệm

Quan Cao

41.           

Cha Giuse Nguyễn Văn 

TRIỂN

quản nhiệm

Đông A

42.           

Cha Giuse Nguyễn Hữu 

TUÂN  

chánh xứ

Nam Thái

43.           

Cha Mic. Phạm Văn 

TUÂN CRM

quản nhiệm

Giáo Lạc

44.           

Cha Anphongsô M. Lương Văn 

TƯƠNG CRM

quản nhiệm

Thất Sự

45.           

Cha Giuse Trần Xuân 

ỨNG

quản nhiệm

Thục Thiện

46.           

Cha Anton Padua Maria Nguyễn Đăng 

LỘC CRM

quản nhiệm

Họ Đống Cao

47.           

Cha Giuse Trần Ngọc 

PHƯƠNG MF

Quản nhiệm

Thủ Chính  

 

 

Những tập tài liệu đính kèm:

Nguồn tin: Giáo Phận Thái Bình:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây