Danh sách các Giám mục đương nhiệm 27 Giáo phận tại Việt Nam ( Cập Nhật 2019 )

Thứ bảy - 19/05/2018 03:45
Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam - GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN VIỆT NAM (cập nhật tới 07.10.2016)
Danh sách các Giám mục đương nhiệm 27 Giáo phận tại Việt Nam ( Cập Nhật 2019 )
I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI
 
1. Tổng giáo phận Hà Nội
 
DCGiuseVuVanThien
Giám mục Chính toà Giuse Vũ Văn Thiên
Sinh: 26/10/1960
Quê quán: Hải Dương
Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002
Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"

 
2. Giáo phận Bắc Ninh
 
DCCosmaHoangVanDat.jpg
Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt
Sinh: 20/7/1947
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976
Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008
Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”
 
3. Giáo phận Bùi Chu
 
DCTomaVuDinhHieu.jpg
Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu
 
Sinh: 30/10/1954
Quê quán: Nam Định
Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999
Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013
Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng”
 
4. Giáo phận Hải Phòng
 
DCGiuseVuVanThien.jpg
Giám mục Giám Quản Giuse Vũ Văn Thiên
Sinh: 26/10/1960
Quê quán: Hải Dương
Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
Giám mục Giám Quản Hải Phòng: 26/11/2002
Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"
 
5. Giáo phận Hưng Hoá
 
DCGioanVuTat.jpg
Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất
Sinh: 10/3/1944
Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987
Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010
Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011
Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”
 
6. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
 
DCGiuseChauNgocTri.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri
Sinh: 12/9/1956
Quê quán: Quảng Nam
Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
Giám mục Chính toà Lạng Sơn - Cao Bằng: 12/3/2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”
 
7. Giáo phận Phát Diệm
 
DCGiuseNguyenNang.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng
Sinh: 24/11/1953
Quê quán: Ninh Bình
Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990
Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009
Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”
 
8. Giáo phận Thái Bình
 
DCPheroNguyenVanDe.jpg
Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ
Sinh: 15/1/1946
Quê quán: Quảng Trị
Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009
Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”
 
9. Giáo phận Thanh Hoá
 dgm
Giám Mục Chính Tòa Giuse Nguyễn Đức Cường 
Sinh 14/10/1953
Quê quán: Thanh Hóa
Thụ phong Linh Mục: 27/06/1992

Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 25/04/2018
Khẩu Hiệu Giám Mục: "Hãy Ra Chỗ Nước Sâu Mà Thả Lưới"

 
10. Giáo phận Vinh
 

DCAnphongsoNguyenHuuLong.jpg
Giám mục Chính toà Anphongsô Nguyễn Hữu Long
Sinh: 5/1/1953
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 29/12/1990
Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 15/6/2013
Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên”

 
DCPheroNguyenVanVien.jpg
Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
Sinh: 8/1/1965
Quê quán: Quảng Bình
Thụ phong Linh Mục: 3/10/1999
Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013
Khẩu hiệu Giám mục:  “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”

11. Giáo Phận Hà Tĩnh
DCPhaoloNguyenThaiHop.jpg

 Giám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Sinh: 2/2/1945
Quê quán: Nghệ An
Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972
Giám mục Chính toà Hà Tĩnh: 13/5/2010
Khẩu hiệu Giám mục: "Sự Thật và Tình Yêu"


II. GIÁO TỈNH HUẾ
 
1. Tổng giáo phận Huế
 
DCGiuseNguyenChiLinh.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh
Sinh: 22/11/1949
Quê quán: Thanh Hoá
Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
Tổng giám mục Huế: 29-10-2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”
 
2. Giáo phận Buôn Mê Thuột
 
DCVinhsonNguyenVanBan.jpg
Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Sinh: 25/11/1956
Quê quán: Phú Yên
Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”
 
3. Giáo phận Đà Nẵng
 
DCGiuseDangDucNgan.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân
Sinh: 16/6/1957
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987
Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 12/3/2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”
 
5. Giáo phận Kon Tum
 
DCAloisioNguyenHungVi.jpg
Giám mục Chính toà  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Sinh: 15/08/1952
Quê quán:  Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990
Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015
Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”
 
5. Giáo phận Nha Trang
 
DCGiuseVoDucMinh.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh
Sinh: 10/9/1944
Quê quán: Quảng Bình
Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005
Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009
Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”
 
6. Giáo phận Qui Nhơn
 
DCMattheuNguyenVanKhoi.jpg
Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
Sinh: 13/10/1951
Quê quán: Bình Định
Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”
 
 
III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN
 
1. Tổng giáo phận Sài Gòn

DCGiuseNguyenManhHung.jpg
Giám mục Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Sinh: 15/09/1957
Quê quán: Sài Gòn
Thụ phong Linh Mục: 30/08/1990
Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 25/06/2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Hợp nhất trong Đức Tin"

 
2. Giáo phận Bà Rịa
 
 
DCEmmanuelNguyenHongSon.jpg 
Giám mục Chính Tòa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Sinh: 02/01/1952
Quê quán: Đồng Nai
Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980
Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015
Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”
 
3. Giáo phận Cần Thơ
 
DCStephanoTriBuuThien.jpg
Giám mục Chính toà Stêphanô Tri Bửu Thiên
Sinh: 15/2/1950
Quê quán: Sóc Trăng
Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010
Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”
 
4. Giáo phận Đà Lạt
 
DCAntonVuHuyChuong.jpg
Giám mục Chính toà Antôn Vũ Huy Chương
Sinh: 14/9/1944
Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)
Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003
Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011
Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”
 
5. Giáo phận Long Xuyên
 
DCGiuseTranXuanTieu.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Trần Xuân Tiếu
Sinh: 2/8/1945
Quê quán: Nam Định
Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974
Giám mục Phó Long Xuyên: 3/6/1999
Giám mục Chính toà Long Xuyên: 2/10/2003
Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”
 
DCGiuseTranVanToan.jpg
Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản
Sinh: 7/4/1955
Quê quán: Đà Nẵng (gốc Thái Bình)
Thụ phong Linh Mục: 16/1/1992
Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 5/4/2014
Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”
 
6. Giáo phận Mỹ Tho
 
DCPheroNguyenVanKham.jpg
Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Sinh: 2/10/1952
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014
Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”
 
7. Giáo phận Phan Thiết
 
DCTram
Giám mục Giám Quản Tôma Nguyễn Văn Trâm
Sinh: 1942
Quê quán: Bà Rịa
Thụ phong Linh Mục: 1969
Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết:2017
Khẩu hiệu Giám mục:  Tôma Nguyễn Văn Trâm
 
8. Giáo phận Phú Cường
 
DCGiuseNguyenTanTuoc.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Tấn Tước
Sinh: 22/9/1958
Quê quán: Bình Dương
Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991
Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012
Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”
 
9. Giáo phận Vĩnh Long
 
DCPheroHuynhVanHai.jpg
Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai
Sinh: 18/08/1954
Quê quán: Bến Tre
Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994
Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015
Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”
 
10. Giáo phận Xuân Lộc
 
DCGiuseDinhDucDao.jpg
Giám mục Chánh tòa: Giuse Đinh Đức Đạo
Sinh: 2/3/1945
Quê quán: Nam Định
Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013
Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015
Giám mục Chính toà Xuân Lộc : 07/05/2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”
(danh sách các giáo phận và các vị giám mục đương nhiệm tìm hiểu chỉnh sửa . . .
Mọi góp ý xin gửi về gxhoangxa@gmail.com)

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây